139411121301131627013844

جایی که سیاست نیست، راه‌حل سیاسی نیست؛

سوریه و جنگ بی‌معنا، سوریه و سیاست بی‌آرمان پس از ماه ها رایزنی، از ابتدای ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ آتش‌بسی موقت در سوریه آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه خواهد یافت. به‌موجب این آتش‌بس درگیری‌های مسلحانه میان دولت و معرضان سوری از بامداد شنبه به‌وقت دمشق متوقف می‌شود. بر این اساس طرفین آتش‌بس باید «حملات […]